KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA


MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu


Zajęcia odbywają się w trybie dziennym poniedziałek - piątek w godzinach 8.15-16.25


Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym 3-4 razy w tygodniu.


Semestr zaczyna się we wrześniu 2021 r.Technik masażysta to średni personel medyczny.


Zadania zawodowe technika masażysty obejmują wykonywanie masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej, wykonywanie masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych, wykonywanie masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.


Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną.


Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.


 


Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu oraz kluby sportowe.Masażysta stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i wspomagają odnowę biologiczną zdrowych


Zawód masażysty jest jednym z popularniejszych zawodów medycznych. Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy oraz masaż w zdrowiu zgodnie z wymogami wiedzy medycznej w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik masażysta.


Masażyści znajdują pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia: szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, uzdrowiskach. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, a także w punktach masażu, w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również masaż biurowy stworzony z myślą o osobach wykonujących pracę siedzącą. Zaletą tej formy masażu jest możliwość wykonywania go w miejscu pracy klienta. Inną możliwością zatrudnienia jest praca w różnego rodzaju klubach i ośrodkach sportowych. Sportowcy często korzystają z usług masażysty zarówno podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji konkursowej, jak również przed startem i po nim. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na zdobycie zatrudnienia jest więc również założenie własnej działalności gospodarczej – otwarcie gabinetu masażu lub świadczenie usług masażu w miejscu zamieszkania klienta. Powyższe przykłady możliwości zatrudnienia Technika masażysty dowodzą, że jest to zawód pożądany na rynku pracy, oferujący szerokie możliwości zatrudnieniaWykaz przedmiotów w toku kształcenia


Świadczenie usług w zakresie masażu, MED.10.


Przedmioty teoretyczne zawodowe: • Anatomia i fizjologia

 • Bhp i pierwsza pomoc

 • Język obcy zawodowy

 • Komunikacja interpersonalna

 • Podstawy fizjoterapii

 • Teoria masażu

 • Wybrane zagadnienia kliniczne

 • Zdrowie publiczne


Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: • Pracownia fizjoterapii

 • Pracownia masażu

 • Praktyka zawodowa klasa I

 • Praktyka zawodowa klasa II


 


CELE KIERUNKOWE ZAWODU • Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w czasie wykonywania zadań zawodowych.

 • Przygotowanie stanowiska pracy do masażu.

 • Stosowanie wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii oraz nauki o chorobach do realizacji zadań zawodowych.

 • Diagnozowanie pacjenta na potrzeby wykonania masażu.

 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu masażu.

 • Wykonywanie masażu klasycznego.

 • Wykonywanie masażu: tensegracyjnego, izometrycznego, stawowego.

 • Wykonywanie manualnego drenażu limfatycznego.

 • Wykonywanie masażu w sporcie: podtrzymującego, przedstartowego, międzystartowego oraz treningowego.

 • Wykonywanie masażu odruchowego w podstawowym zakresie: łącznotkankowego, okostnowego, segmentarnego, punktowego, refleksoterapii stóp.

 • Wykonywanie masażu: Shantala, masażu kobiety w ciąży i połogu.

 • Wykonywanie masażu w środowisku wodnym oraz masażu przyrządowego aparatem do masażu wibracyjnego.

 • Wykonywanie masażu profilaktycznego.

 • Wykonywanie masażu relaksacyjnego bez przyrządów oraz masażu gorącymi kamieniami.

 • Wykonywanie masażu biurowego Work Site − w ubraniu.

 • Prowadzenie dokumentacji zawodowej zgodnie z przepisami prawa oraz przestrzeganie etyki zawodowej.

 • Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.

 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Współpraca w zespole interdyscyplinarnym.

 • Planowanie rozwoju zawodowego.


Zasady rekrutacji - więcej


 Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl